Varovanje okolja

V Pivovarni Laško se zavedamo pomena ohranjanja okolja, zato smo se zavezali, da bomo kot družba sledili smernicam trajnostnega razvoja in investirali v tehnologije in naprave, ki preprečujejo preobremenjevanje okolja z industrijskimi izpusti.

 

Velik dosežek je pridobitev obratovalnega dovoljenja za aerobno/anaerobno čistilno napravo v juliju 2007. Obratovalni monitoring je pokazal pričakovano zelo dobre rezultate. Učinkovitost čiščenja obeh faz celo presega načrtovane parametre čiščenja. Čistilna naprava trenutno učinkovito deluje in s tem prispeva k znatnemu zmanjšanju emisij snovi v odpadnih vodah.

 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo nam je v letu 2009 izdalo okoljevarstveno (IPPC) dovoljenje za Pivovarno Laško, d.d., kar je trden dokaz usmerjenosti podjetja v najnovejše ekološko čiste proizvodne tehnologije.

 

V letu 2007 smo skladno z evropskimi smernicami pričeli s postopnim izvajanjem ukrepov za znižanje porabe sveže vode in tako znižali porabo za 15%. S skrajšanjem časa določenih izpiranj med čiščenjem opreme in izboljšavami samih programov čiščenja smo znižali tudi količino in obremenitev odpadnih vod iz proizvodnje piva.

 

V vseh oddelkih proizvodnje in polnjenja piva je izboljšan sistem ločenega zbiranja odpadkov in poostren nadzor predvsem nad odloženimi komunalnimi odpadki. Tako vsako leto pooblaščenim zbiralcem predamo večjo količino ločeno zbranih frakcij odpadne embalaže in ostalih materialov primernih za reciklažo. Pri tem seveda na  deponijo odložimo temu primerno manj komunalnih odpadkov. 

 

Z uporabo napredne tehnološke opreme, novih tehnologij in skrbi za ravnanje z okoljem Pivovarna Laško zagotavlja, da dosegamo količine izpustov emisij v okolje, ki ne presegajo zakonsko določenih vrednosti. Izvajajo se redni letni obratovalni monitoringi izpustov v zrak, vode, hrupa, elektromagnetnega sevanja in pregled ravnanja z odpadki. Meritve na vseh področjih varovanja okolja potrjujejo, da smo ekološko urejeno podjetje z minimalno količino odpadkov in nizkimi vrednostmi izpustov emisij v okolje. 

 

Ker se na trgu pojavljajo nova in nova znanja ter možnosti za zmanjševanje obremenitve okolja, bomo z našimi prizadevanji nadaljevali tudi v prihodnjih letih.

V Pivovarni Laško se zavedamo pomena ohranjanja okolja, zato smo se zavezali, da bomo kot družba sledili smernicam trajnostnega razvoja.